Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Благодать

милующая и спасающая любовь Божия к грешнику, сила Божия, спасающая человека, действующая в нем и делающая возможной его духовную жизнь. Бог предлагает человеку дар спасения, прощения грехов и вечного блаженства, им не заслуженный и даваемый не как что-либо должное, но свободно, по любви. Новый Завет утверждает, что спасение человека невозможно без благодати (см. Ин 1, 17, Рим 3, 21-26; 5, 12-21 и др.). Тем не менее, еретики-пелагиане отрицали необходимость благодати для доброделания и спасения, полагая, что человек может стремиться к этому и по своей свободной воле. Напротив, блаж. Августин утверждал, что после грехопадения воля человека настолько искажена и подчинена греху, что спасение возможно только по благодати, побеждающей даже злую волю. Этот спор о свободе воли и благодати (предопределении), затронувший в основном Церковь Запада, продолжили католики и протестанты (см. работу М. Лютера «О рабстве воли» и др.). Православная Церковь признает синергию, т.е. таинственное взаимодействие в деле спасения благодати Божией и свободной воли человека, не находя нужным излишне точно определять механизм этого взаимодействия. Поскольку Бог действует свободно, но не насильственно (иначе Он бы предотвратил грехопадение Адама), то признается необходимым усилие верующего: «благодать споспешествует ищущим ее» («Послание восточных патриархов», 19 в.). Различаются два действия благодати: предваряющее, действуя через Слово Божие (впечатление от евангельской проповеди), образует покаянные движения в душе человека, в совокупности называемые обращением; оправдывающее, действуя через церковные таинства, очищает от грехов, искореняет греховные навыки, преображает и освящает всего человека.

Jumala arm

Jumala halastav ja päästev armastus patuste vastu, inimest päästev Jumala vägi, mis toimib temas ja teeb võimalikuks tema vaimuliku elu. Jumal pakub inimesele pääsemise, pattude andeksandmise ja igavese õndsuse andi, mida inimene pole ära teeninud ja mida talle ei anta kohustuslikus korras, vaid vabalt, armastuse tõttu. Uus Testament väidab, et inimese pääsemine pole mõeldav ilma Jumala armuta (vt. Jh 1, 17; Ro 3, 21-26; 5, 12-21 jne.). Ometi eitas pelagiaanlus armu vajalikkust heategemisel ja pääsemisel, oletades, et inimene võib selle poole püüelda ka omal vabal tahtel. Püha Augustinus väitis aga, vastupidi, et pärast pattulangemist on inimese tahe sedavõrd moondunud ja patule allutatud, et pääsemine on võimalik üksnes Jumala armust, mis võib võita isegi kurja tahte. Seda vaidlust tahtevabadusest ja armust (ettemääratusest), mis puudutas põhiliselt Lääne Kirikut, jätkasid katoliiklased ja protestandid (vt. M. Lutheri «Tahte orjusest» jms.). Õigeusu Kirik tunnistab sünergiat, s. t. Jumala armu ja inimese vaba tahte saladuslikku koosmõju pääsemise ürituses, pidamata vajalikuks üleliia täpsustada selle koostoime mehhanismi. Kuna Jumal ei tee inimese suhtes midagi sunniviisiliselt (muidu oleks Ta ennetanud ka Aadama pattulangemise), siis peetakse vajalikuks ka uskliku enda jõupingutust: «arm tuleb appi seda otsivale» («Ida patriarhide läkitus», XIX saj.). Eristatakse armu kahesugust toimet: ennetavat, kus see toimib Jumala Sõna kaudu (Evangeeliumi kuulutuse mõju), soodustades hinge liikumist meeleparanduse poole, mida kokkuvõtvalt nimetatakse pöördumiseks; ja õigustavat, kus see toimib kiriklike sakramentide kaudu, puhastades pattudes, juurides välja pahelisi harjumusi ning muutes ja pühitsedes inimest tervikuna.