Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Георгий Победоносец, великомученик

вырос в христианской семье и поступил на службу в римское войско, где, прославившись своей храбростью, был выдвинут в старшие военноначальники. Когда император Диоклетиан начал гонения против христиан, Георгий раздал свое имущество нищим, а сам пошел к императору и объявил себя христианином. Гонитель, надеясь на отречение Георгия, подверг его жестоким мучениям, но благодать Божия хранила мученика. После долгих и безуспешных попыток склонить его к язычеству Георгий был усечен мечом. Это случилось в 303 году. Св. великомученик Георгий издавна почитается в русском народе. Гербом Москвы стало изображение одного из его чудесных деяний – поражение копьем змея, жившего в озере близ Ливанских гор. Эта широко распространенная икона символизирует также победу христианина, ведущего духовную брань, над страстями и диавольскими внушениями. Конь в этом случае знаменует плоть, воин – правящий плотью дух, а копье – молитву. Св. вмч. Георгий почитается как покровитель православного воинства и как небесный помощник земледельцам. Память его празднуется 23 апреля (6 мая).

Georgius Võidukandja, suurmärter

Eestis ka pühaks Jüriks kutsutud suurmärter kasvas üles kristlikus perekonnas ning asus teenima Rooma sõjaväes, kus oma vapruse ja arukuse tõttu tõusis kiiresti tuhatkonnaülemaks. Kui keiser Diocletianus alustas kristlaste tagakiusamist, jagas Georgius oma varanduse vaestele, läks keisri juurde ja kuulutas ennast kristlaseks. Keiser, lootes Georgiuse taganemisele, lasi teda julmalt piinata, kuid Jumala arm kaitses märtrit. Pärast pikki edutuid katseid pöörata Georgius paganausku, raiuti ta mõõgaga tükkideks. See juhtus Nikomidia linnas 303. aastal. Üks püha suurmärtri imetegudest oli odaga mao tapmine, kes elas Liibanoni mäestiku lähedal järves. Püha Georgiuse võitlust maoga kujutav ikoon sümboliseerib ühtlasi ka vaimulikku võitlust pidava kristlase võitu oma kirgede ja saatana sisenduse üle. Hobune tähistab sellisel juhul ihu, sõjamees – ihu valitsevat vaimu, oda aga palvet. Püha suurmärter Georgiust kummardatakse ka kui õigeusulise sõjaväe eestkostjat ja kui karjakasvatajate taevast abimeest. Tema mälestuspäeva (jüripäeva) tähistatakse 23. aprillil (6. mail).