Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Гностицизм

(или Гносис, от греч. «знание») – общее название религиозно-философских школ 2-го в., или т.н. "гностических сект". Гностицизм не един, школы гностиков часто противоречат друг другу, но их сближает учение о тайном (эзотерическом) знании, которое доступно только избранным. Гностические трактаты пытаются систематизировать это «знание», представляющее собой хаотичное и очень произвольное соединение греческой философии, античных мифов и мистерий, библейских образов и восточных религий (Египет, Вавилон, Персия, возможно Индия). Вырванные из контекста элементы христианского учения разрабатываются в духе языческой космогонии и в традиционной для античности мифологической форме. Все гностики учат о том, что материальный мир изначально и неисправимо плох. Человек порабощен своим телом, временем, злой реальностью, но его внутреннее "я" – не от мира сего, это искра духа, которую надо освободить от пут материи. Т.о. гностицизм дуалистичен, т.е. говорит о двух началах бытия: материальный мир удален от Бога и является его антиподом (в разных версиях это или тотальный хаос, или целеустремленное злое начало). Верховное Божество гностиков бесконечно выше Творца неба и земли (Демиурга), который в виде эона света был захвачен материей, в ее мраке создал вселенную и людей, дал им законы через Моисея. Гностики видят в нем несовершенного «бога», поскольку созданный им мир плох. Отсюда почитание всех наказанных им в Ветхом Завете как гностиков (Каин, жители Содома, Исав и др., а также якобы посвященный в тайное знание новозаветный Иуда). Желая извлечь из материи упавшие в нее частицы духа, Верховное Божество послало в мир свой эон, который или соединился с человеком Иисусом или только принял вид человека (докетизм). Он сообщил людям гносис, т.е. открыл их духовное происхождение и указал, как вырваться из материи. Смерть Иисуса для гностиков не важна, так как умер лишь человек (или казался умершим). Когда будет изъят весь духовный элемент, этот мир замкнется в своей конечности и удаленности от Абсолюта. Гностики делили людей на материальных (неотличимых от мира), душевных (служащих ограниченному Демиургу) и духовных (собственно, гностиков, которые восходят в абсолютное бытие, но с утратой личного начала, растворяясь в Абсолюте). Наиболее известны гностические системы Валентина, Василида, Маркиона, офитов. Гностики создавали апокрифические Евангелия, подменяя истины христианства своими доктринами, и во 2-м в. стали угрозой для гонимой язычниками Церкви. Христианские апологеты вели с ними борьбу, разъясняя истинное евангельское учение. Гносис не смог стать народной религией, т.к. осознавал себя закрытым и доступным лишь немногим. Утратив самостоятельное значение, он породил целый ряд «гностических ересей» (манихейство, богомильство, павликиане, катары, альбигойцы и др.).

Gnostitsism

(kr. k. gnōsis «teadmine, tunnetus») – II sajandi usufilosoofiliste koolkondade ehk nn. «gnostiliste sektide» üldnimetus. Gnostitsism pole ühtne nähtus, gnostikute koolid olid tihti üksteisega vastuolus, kuid kõiki neid ühendab õpetus salajasest (esoteerilisest) teadmisest, mis on kättesaadav ainult väljavalitutele. Gnostitsistlikud traktaadid püüavad süstematiseerida seda «teadmist», mis kujutab endast kreeka filosoofia, antiikmüütide ja -müsteeriumide, piiblikujundite ja idamaiste (Egiptuse, Baabüloni, Pärsia ja võimalik et ka India) usundite kaootilist ja üpris meelevaldset ühendamist. Kontekstist väljarebitud kristliku õpetuse elemente töödeldakse paganliku kosmogoonia vaimus ja antiigi jaoks traditsioonilises mütoloogilises vormis. Gnostikud õpetavad, et materiaalne maailma on algselt ja parandamatult halb. Inimene seisab oma ihu, aja ja kurja reaalsuse orjuses, kuid tema sisemine «mina» pole sellest maailmast, see on vaimu säde, mis on vaja vabastada mateeria püünisest. Seega on gnostitsism dualistlik, s. t. kõneleb olemise kahest algest: materiaalne maailm on Jumalast eraldunud ja toimib tema antipoodina (erinevates versioonides on see kas totaalne kaos või sihikindel kurjuse alge). Gnostikute Kõrgeim Jumalus seisab võrratult kõrgemal taeva ja maa Loojast (Demiurgist), kes oli valguse aiooni näol mateeria poolt vangistatud, lõi selle pimeduses maailmaruumi ja inimesed ning andis neile Moosese kaudu seaduse. Gnostikud näevad temas ebatäiuslikku «jumalat», kuna tema loodud maailm on halb. Siit ka kõikide tema poolt Vanas Testamendis gnostikutena karistatute (Kaini, Soodoma elanike, Eesavi jt., aga samuti justkui salateadmistesse pühendatud uustestamentliku Juuda) austamine. Soovides päästa mateeriast sellesse uppunud vaimu kübemed, saatis Kõrgeim Jumalus maailma oma aiooni, mis ühines kas inimese Jeesusega või võttis ainult näiliselt inimese kuju (doketism). Ta andis inimestele edasi gnoosise s. t. avas nende vaimse päritolu ja osutas, kuidas mateeria kütkeist välja rabeleda. Jeesuse surm pole gnostikutele oluline, kuna suri (või näis surnuna) ainult inimene. Kui saab ära võetud kogu vaimne element, sulgub see maailm oma lõplikkuses ja Absoluudist eemaldumises. Gnostikud jagasid inimesi materiaalseteks (maailmast eristamatuteks), hingelisteks (piiratud Demiurgi teenivateks) ja vaimseteks (õigupoolest gnostikuteks, kes tõusevad absoluutsesse olemisse, kuid isikliku alge kaotamisega, lahustudes Absoluudis). Tuntumad on Valentinuse, Basileidese, Markioni ja ofiitide gnostitsistlikud süsteemid. Gnostikud lõid ka apokrüüfilisi evangeeliume, asendades kristluse tõed oma doktriiniga ning muutusid seetõttu II sajandil ohtlikuks paganate poolt tagakiusatud kristlikule Kirikule. Kristlikud apologeedid pidasid nendega võitlust, selgitades tõelist evangeeliumiõpetus. Gnoosis ei saanud rahvausundiks, kuna tajus ennast suletuna ja vähestele kättesaadavana. Kaotanud iseseisva tähendus, sünnitas ta aga terve rea «gnostitsistlikke väärõpetusi» (manilus, bogomiillus, pauliaanlus, katarid, albilased jne.).