Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Добротолюбие

одна из основных духовных книг Православия. Обычно издаваемая в пяти томах, она содержит аскетический и мистический опыт великих молитвенников древности (преп. Антония Великого, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника, Григория Паламы и др.). Рукописная книга под таким названием (греч. Philokalia), содержащая духовные сочинения 36 отцов-подвижников 4-14 вв., была найдена свт. Макарием, бывшим митрополитом Коринфским, в библиотеке афонского монастыря Ватопед в 1775-76 годах. Отредактирована по его поручению преп. Никодимом Святогорцем и впервые издана по-гречески в 1782 г. Филокалия стала основой движения, ставящего целью возвращение церковной жизни в святоотеческое русло (19 в.), а также современного духовного возрождения греческого монашества, начавшегося в 60-х годах 20-го века. История русского Добротолюбия восходит к 1763 году, когда переселившийся с Афона в Молдавию преп. старец Паисий (Величковский) начал переводить на церковно-славянский язык привезенные им с Афона тексты некоторых отцов древности (всего 25 авторов). Его труд издавался в Москве с 1793 года. Полное переиздание переводов преп. Паисия было осуществлено в 19 веке под руководством преп. Макария Оптинского. В 1877-1890 гг. издавался русский (предназначенный для более широкого читателя) перевод Добротолюбия, который в течение четверти века готовил свт. Феофан Затворник, увеличивший число авторов даже по сравнению с греческой версией – до 40. Как греческое, так и русское издание Добротолюбия оказали глубокое влияние на духовную жизнь православных христиан, на понимание ими смысла молитвы и аскетического подвига. По определению преп. Паисия, это «книга о соединении ума с Богом».

Filokalia

(kr. k. Philokalia) – üks õigeusu põhilisi vaimulikke raamatuid. Tavaliselt viieköitelisena väljaantav teos sisaldab vanaaja suurte palvetajate (Antonius Suure, Johannes Redelikirjutaja, Maksimus Usutunnistaja, Gregorius Palama, Siimeon Uue Jumalasõnaõpetaja jt.) askeetilist ning müstilist kogemust. Sellenimelise käsikirjalise raamatu, mis sisaldas IV-XIV sajandist pärit 36 usuvägilase vaimulikke teoseid, leidis püha piiskop Makarios, endine Korintose metropoliit, Athose Vatopedi kloostri raamatukogust 1775-76. Käsikirja toimetas tema korraldusel Athose vaga Nikodemus ning esmakordselt ilmus see kreeka keeles 1782. Filokalia pani Kreekas aluse liikumisele (XVIII-XIX saj.), mis seadis eesmärgkiks kirikuelu taassuunamise Pühade Isade õpetuse radadele, aga samuti kaasaegse kreeka munkkonna vaimulikule taassünnile, mis algas XX sajandi 60-ndatel aastatel. Venekeelse Filokalia ajalugu ulatub tagasi 1763. aastasse, mil Athoselt Moldaaviasse ümberasunud vaga staarets Paissi (Velitškovski) alustas mõnede vanaaja Isade Athoselt kaasatoodud tekstide (kokku 25 autorit) vene keelde tõlkimist. Tema töö hakkas ilmuma Moskvas 1793. aastast. Vaga Paissiuse tõlgete täielik väljaanne sai teoks XIX sajandil Optina vaga Makari juhatusel. Aastatel 1877-1890 anti välja Filokalia venekeelne (laiemale lugejaskonnale mõeldud) tõlge, mille oli veerand sajandi jooksul ette valmistanud püha piiskop Feofan Sulgunu, kes suurendas autorite arvu isegi kreeka väljaandega võrreldes – kuni 40-ni. Nii kreeka- kui ka venekeelne väljaanne on avaldanud sügavat mõju õigeusklike kristlaste vaimulikule elule, nende arusaamisele palvest ja askeetlikest vägitöödest. Vaga Paissiuse sõnul on see «raamat mõtete ühendamisest Jumalaga».