Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Иконостас

(греч. «подставка для икон») – стена (или перегородка), отделяющая алтарь от средней части храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. Число ярусов может достигать пяти. В середине нижнего яруса находятся царские врата, справа от которых расположена икона Господа Иисуса Христа, икона праздника или святого, которому посвящен храм, и диаконские двери, а слева – икона Божией Матери, любая другая икона и вторые диаконские двери (в небольших храмах и приделах диаконские двери – только с одной стороны). Над царскими вратами помещается изображение Тайной Вечери. Во втором ярусе стоят иконы двунадесятых праздников, в третьем – иконы деисисного чина, в четвертом – икона Богородицы с Младенцем Христом и иконы предстоящих пророков. Верхний, пятый ярус должен содержать икону Троицы и иконы предстоящих ветхозаветных праведников (Авраама, Исаака, Иакова, Ноя и др.). Увенчивается иконостас распятием. Совокупностью находящихся в нем образов иконостас являет присутствие Небесной Церкви и ее ходатайство о Церкви земной.

Ikonostaas ehk pühakujusein

(kr. k. eikōn «kuju, pilt» + stasis «seis, seismisekoht») – vahesein, mis eraldab altarit pühakoja ülejäänud ruumist. Koosneb ikoonidest, mis on paigutatud ridadena üksteise peale. Üldse võib olla kuni viis rida. Alumise rea keskel asuvad Kuninglikud Uksed, millest paremal paikneb Issanda Jeesuse Kristuse ikoon, selle kirikupüha või pühaku ikoon, mille auks pühakoda on pühitsetud, ja diakoniuks (väikestes kirikutes ja kõrvalaltarites asub diakoniuks ainult ühel poolel). Kuninglike Uste kohal on Püha Õhtusöömaaja kujutis. Teises reas seisavad kaksteistpühade ikoonid, kolmandas aga deisise rida. Neljanda rea moodustavad Lapsega Jumalasünnitaja ikoon ja aupaklikus palves Tema ees seisvate prohvetite ikoonid ning kõige ülemine, viies rida peab sisaldama Kolmainu Jumala ikooni ja Tema poole palvetavate Vana Testamendi õiglaste (Aabrahami, Iisaki, Jaakobi, Noa jt.) ikoone. Ikonostaasi krooniks on Ristilöödu kuju. Ikonostaas kõigi oma pühakujudega tähistab Taevase Kiriku ligiolu ja selle eeskostet maise Kiriku eest.