Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Иисус Христос

(Иисус: греч. форма от евр. «Иешуа» – «Помощь Божия» или «Спаситель», Христос: греч. «Помазанник» – переложение с евр. «Мессия»– Сын Божий и Бог, второе Лицо Святой Троицы, воплотившийся и вочеловечившийся (т.е. воспринявший человеческую душу, плоть и всю человеческую природу) от Марии Девы наитием Святого Духа и живший на земле, будучи совершенным Богом (не имеющим греха) и совершенным человеком (подвластным законам человеческого естества: ел, пил, уставал, спал, плакал, чувствовал боль и т.д.). Имея два естества, Божественное и человеческое, имеет также и две воли – Божескую и человеческую, которые не сливаются и не поглощаются одна другой, но пребывают в согласии по причине добровольного подчинения человеческой воли Христа воле Божией: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин 4,34). Возвестив людям проповедью, чудесами и примером жизни путь спасения (вера в Него как в Бога, следование заповедям Евангелия и участие в учрежденных Им таинствах Церкви), Христос добровольно принял страдания и смерть на кресте, невинной Жертвой освободив род человеческий от власти греха и его последствий – смерти и вечных мучений. На третий день воскрес из мертвых (см. Воскресение Христово), вознесся на небеса и воссел одесную (по правую сторону) Бога Отца, то есть, пребывает в неприступной славе Пресвятой Троицы. В конце времен явится в Божественной силе и славе (Второе пришествие) для совершения суда и преображения мира.

Jeesus Kristus

(Jeesus > kreeka vorm heebreakeelsest nimest Joosua – «Issand päästab», Kristus > kr. k. «võitu, salvitu», sama mis hbr. k. Messias) – Jumala Poeg ja Jumal, Püha Kolmainuse teine isik, kes sai lihaks ja inimeseks (s. t. võttis endale inimese hinge, ihu ja kogu inimliku loomuse) Neitsist Mariast Püha Vaimu pealetulemise kaudu ning elas maa peal, olles ühtaegu nii täielik Jumal (ilma ühegi patuta) kui ka täielik inimene (alludes inimloomuse seadustele – s. t. süües, juues, väsides, magades, nuttes, valu tundes jne.). Peale kahe loomuse on Kristusel ka kaks tahet – jumalik ja inimlik, mis ei segune ega neela teineteist alla, vaid viibivad kooskõlas, kuna Kristus allutas oma inimliku tahte vabatahtlikult Jumala tahtele: «Minu roog on see, et Ma teen selle tahtmist, kes Mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö» (Jh 4, 34). Juhatades inimestele oma kuulutuse, imetegude ja elu eeskujuga kätte nende pääsemise tee (milleks on usk Temasse kui Jumalasse, Evangeeliumi käsusõnade järgimine ja osavõtt Tema poolt sisseseatud Kiriku sakramentidest), võttis Kristus vabatahtlikult vastu kannatused ja ristisurma, päästes süütu Ohvrina inimsoo lahti saatana ja patu ning nende tagajärgede – surma ja igaveste piinade võimu alt. Tõusis kolmandal päeval surnuist üles, läks Taevasse ja istus Jumal Isa paremale käele, kus viibib Kõigepühama Kolmainu Jumala ligipääsmatus auhiilguses. Aegade lõpul ilmub Ta jumalikus väes ja aus (teine tulemine), et mõista kohut ja muuta maailm uueks.