Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Иоанн Богослов

один из двенадцати апостолов, возлюбленный ученик Господа. Был с Петром и Иаковом свидетелем Преображения Господня и вместе с Богородицей стоял при Его Кресте. Христос поручил ему заботы о Своей Матери. После Пятидесятницы он, как и другие апостолы, посвятил себя проповеди христианства. Им написано одно из Евангелий, полное глубокого Боговедения (поэтому он именуется Богословом), а также три Соборных послания и Откровение (Апокалипсис) – последняя книга Нового Завета, повествующая о конце времен и судьбах мира.

Johannes Jumalasõnaõpetaja, püha

üks kaheteistkümnest apostlist, Jeesuse Kristuse armastatud õpilane. Oli koos Peetruse ja Jaakobusega Issanda Muutumise tunnistajaks ning seisis koos Jumalasünnitajaga Tema risti all. Kristus usaldas talle oma Ema eest hoolitsemise. Pärast Püha Vaimu mahatulemist pühendas ennast nagu teisedki apostlid kristluse kuulutamisele. Johannes on kirjutanud ühe Evangeeliumi, mis on täis sügavat Jumala tundmist (seepärast kutsutaksegi teda Jumalasõnaõpetajaks), kolm läkitust ja Ilmutusraamatu – Uue Testamendi viimase raamatu, mis jutustab aegade lõpust ja maailma saatusest.