Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Мессия

(евр. «Помазанник», то же, что по-гречески – «Христос») – обещанный иудеям великий Царь от колена Иудина, из рода Давидова, знаменующий милость Божию к избранному народу, поскольку имя Его, предсказанное в Ветхом Завете – Еммануил, что значит: «С нами Бог» (Быт 49,8-12; Ис 7,14). Ожидание Его пришествия было главным чаянием терпящего иноземное иго еврейского народа в те времена, когда Бог Слово вочеловечился и стал Еммануилом (Мф 1,23), «С-нами-Богом» – то есть, Богом, принявшим человеческое естество и живущим среди людей. Имя же «Иисус», данное Ему родителями по указанию Ангела, значило: «Спаситель». Часть иудеев уверовала в то, что Он и есть обетованный Мессия-Христос. Эти уверовавшие стали называться христианами, то есть, исповедующими уже пришедшего Христа и новую, мессианскую эпоху. Те же, кто видел в обещанном Мессии лишь великого политического деятеля, царя земного, отвергли Иисуса Христа и остались ждать другого (см. также: Антихрист).

Messias

(hbr. k. «salvitu, võitu», sama, mis kr. k. Kristus) – juutidele tõotatud Juuda põlvest Taaveti soost pärinev suur Kuningas, kes annab tunnistust Jumala armulikkusest valitud rahva vastu, kuna Tema Vanas Testamendis ettekuulutatud nimi «Immaanuel» tähendab «Jumal on meiega» (vt. 1Mo 49, 8-12; Js 7, 14). Tema ootamine oli võõramaise ikke all ägava juudi rahva põhilootus neil aegadel, mil Jumal Sõna sai inimeseks ning Immaanueliks (vt. Mt 1, 23), «Jumal-on-meiega»-ks – s. t. enese peale inimloomuse võtnud ja inimeste keskel elavaks Jumalaks. Nimi «Jeesus», mille vanemad andsid Talle ingli sõna järgi, tähendab aga «Päästjat». Osa juute uskus sellesse, et Tema ongi tõotatud Messias-Kristus. Seda uskuvaid inimesi hakati nimetama kristlasteks, see tähendab nendeks, kes kuulutasid, et Võitu on juba tulnud ning uus messiaanlik ajastu alanud. Need aga, kes nägid lubatud Messias vaid suurt poliitikategelast, maist kuningat, ei tunnistanud Jeesust Kristust ning jäid edasi ootama (vt. ka Antikristus).