Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Настоятель

1. Лицо, возглавляющее монастырь. Если настоятелем мужского монастыря является правящий архиерей или патриарх (т.н. ставропигиальные монастыри), то лицо, непосредственно управляющее жизнью обители (архимандрит или игумен) именуется наместником. Настоятельницей женского монастыря является игумения.

2. Настоятель храма – священник, назначенный епархиальным архиереем для управления причтом храма и жизнью прихода.

Esipreester ehk eesseisja

1. Isik, kes juhib kloostrit. Kui mungakloostri eesseisjaks on valitsev piiskop või patriarh (nn. stavropigiaalses kloostris), siis isikut, kes vahetult juhib kloostri elu (arhimandriiti või iguumenit) nimetatakse asehalduriks. Nunnakloostri ülemaks on iguumenja.

2. Pühakoja esipreester – preester, kelle piiskopkonna valitseja on määranud juhtima antud pühakojas teenivaid isikuid ja koguduse elu.