Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Павликианcтво

крупное еретическое движение, возникшее в 7-м веке в Зап. Армении. Учение павликиан сформировалось из элементов гносиса и манихейства на основе ложно понятых посланий ап. Павла (отсюда и название). Павликиане, в основном жившие в Малой Азии армяне и греки, исповедовали дуализм: благого Бога, который сотворил чистый дух и открылся в христианстве, и Демиурга, творца видимого мира и человеческого тела, который открылся в иудействе и язычестве. Воплощение Сына Божия они считали кажущимся (докетизм). Отвергали Ветхий Завет и часть Нового (Послания ап. Петра), почитание Божией Матери, святых, икон, мощей, обряды и иерархию Церкви, монашество и духовенство, учили, что христианство уклонилось от апостольского пути и теперь надо вернуться к первоистокам. Считая, что Дух Святой сообщается каждому человеку по мере его духовного развития, павликиане заменяли церковные таинства достижением личного совершенства через подвиги поста, трудолюбия, внутренней молитвы и борьбы с плотию. Имея особое пристрастие к ап.Павлу, они изучали его послания, называли наставников именами его учеников, а свои города и селения – именами городов, которые он посетил. В сер. 9 в. создали в М. Азии (на арабо-византийской границе) свое государство и начали вооруженную борьбу с властью императоров, совершая походы вглубь империи вплоть до Никеи и Эфеса. Были разгромлены византийскими войсками в 878 г. и большей частью бежали в Армению, где возглавили народно-освободительное движение против Халифата. Другая часть павликиан была выслана на Балканы и повлияла на формирование богомильства.

Pauliaanlus

ulatuslik hereetiline liikumine, mis tekkis VII sajandil Lääne-Armeenias. Pauliaanide õpetus kujunes gnostitsismi ja maniluse elementidest apostel Pauluse vääriti mõistetud kirjade alusel (siit ka nimetus). Pauliaanid, kes olid enamasti Väike-Aasias elavad armeenlased ja kreeklased, jutlustasid dualismi: head Jumalat, kes lõi puhta vaimu ja ilmutas ennast kristluses, ja Demiurgi, nähtava maailma ja inimihu loojat, kes ilmutas end judaismis ja paganluses. Jumala Poja lihakssaamist pidasid nad ainult näiliseks (doketism). Nad ei tunnistanud Vana Testamenti ja ka osa Uuest Testamendist (apostel Peetruse kirjad), Jumalaema, pühakute, ikoonide ja pühade säilmete austamist, aga samuti Kiriku kombeid ja hierarhiat, munklust ja vaimulikku seisust, õpetasid, et kristlus on kaldunud kõrvale apostlite näidatud teest ning et nüüd on vaja algallikate juurde tagasi pöörduda. Arvates, et Püha Vaim annab igale inimesele tema vaimulikku arengut mööda, asendasid pauliaanid Kiriku sakramendid isikliku täiuslikkuse saavutamisega paastumise, töö, sisemise palve ja lihasuretamise vägitegude kaudu. Olles apostel Pauluse kirglikud austajad, uurisid nad põhjalikult tema läkitusi, kutsusid oma õpetajaid tema õpilaste nimedega, oma linnu ja asulaid aga nende asustatud punktide nimedega, kus apostel oli käinud. Lõid IX sajandil Väike-Aasias (araabia-bütsantsi piiril) oma riigi ning alustasid relvastatud võitlust keisrivõimu vastu, sooritades retki impeeriumi sisealadele kuni Nikaia ja Edessani välja. Bütsantsi sõjavägi purustas pauliaanid 878. aastal ning enamus neist põgenes Armeeniasse, kus nad asusid Kalifaadi-vastase rahvusliku vabadusvõitluse etteotsa. Hiljem saadeti pauliaanid välja Balkani poolsaarele, kus nad andsid oma panuse bogomiilluse väljakujunemisele.