Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Пророки

святые ветхозаветных времен, предсказавшие будущие события и возвещавшие израильскому народу волю Божию. Они провидели пришествие Христа Спасителя и давали признаки, по которым народ сможет узнать Его. Пророки являлись также учителями и наставниками народа в религиозной и нравственной жизни, а часто и его обличителями. Они бесстрашно говорили правду и потому по большей части заканчивали жизнь мученической смертью (об этом слова Христа: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!» (Мф 23,37)). Тексты, составленные некоторыми из пророков, вошли в ветхозаветный канон. Различают книги четырех великих пророков – Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила, а также двенадцати малых: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии. Последним в ряду пророков христианская традиция почитает Иоанна Крестителя.

Prohvetid

(kr. k. prophētēs) – Vana Testamendi aegsed pühakud, kes kuulutasid ette tulevasi sündmusi ning edastasid juudi rahvale Jumala tahet. Nad nägid ette ka Kristus Päästja tulemist ja andsid teada tunnustähtedest, mille järgi rahvas pidi Ta ära tundma. Prohvetid olid ka rahva õpetajateks ja juhatajateks usu ning kõlbluse küsimustes, aga sageli ka tema patuelu paljastajateks. Nad rääkisid kartmatult tõtt ning võtsid seepärast tihti vastu märtrisurma (selle kohta käivad ka Kristuse sõnad: «Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud!» (Mt 23, 37)). Mõned prohvetite koostatud tekstid kuuluvad ka Vana Testamendi kaanonisse. Tehakse vahet nelja suure prohveti – Jesaja, Jeremija, Hesekieli ja Taanieli, ja kaheteistkümne väikese prohveti – Hoosea, Joeli, Aamose, Obadja, Joona, Miika, Nahumi, Habakuki, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malaki raamatutel. Viimasena prohvetite reas austab kristlik tradistsioon Ristija Johannest.