Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Символическое миропонимание

от слова «символ», означавшего у древних греков вещественный опознавательный знак принадлежности к какой-либо группе, закрытому обществу (напр., половинки переломленной керамической таблички, при соединении дающие целое – по ним узнавали своих). Свт. Григорий Палама писал, что «дольнее есть символы горнего», т.е. помимо функциональных значений у всех объектов реальности есть значения символические, говорящие о невидимой жизни вечной. Символ, т.о., состоит из двух частей: обозначающей (материальной) и обозначаемой (духовной). Пример таких символов – поучения Христа, в которых Царствие Небесное уподобляется горчичному зерну, закваске, жемчужине и др. Предметный мир Священного Писания по большей части символичен. Храм является символом трехчастного мира: падшего (притвор), спасающегося (центральная часть) и спасенного (алтарь, образ будущего века). Одежды священства, ладан, колокольный звон, иконы также являются символами жизни вечной. На иконе прп. Андрея Рублева «Святая Троица» дом является символом Отца, древо (преображенный Крест) – Сына, и гора – Святого Духа. Символическое миропонимание Церкви противостоит как отрицающему материю спиритуализму, так и бездуховному прагматизму. Кроме того, оно исключает идолопоклонство, так как мыслит видимое (предмет) не как объект для поклонения, но как указание на невидимую высшую реальность. Подвижник, постоянно направляющий свой ум к Богу, весь видимый мир вокруг видит как символический текст, повествующий о мире невидимом.

Sümbolistlik maailmamõistmine

(kr. k. symbolon «märk, tunnus») – sõnast «sümbol», mis tähendas vanade kreeklaste jaoks mingisse gruppi, suletud ringi vms. kuulumise esemelist tunnusmärki (näit. katkimurtud keraamilise tahvli tükkide järgi, mis ühendades moodustasid terviku, tunti ära omad). Püha Gregorios Palamas on öelnud, et «alumine (maine) on ülemise (taevase) sümbol», s. t. et peale funktsionaalsete tähenduste on kõigil reaalsuse objektidel veel ka sümboolne tähendus, mis räägib nähtamatust igavesest elust. Sümbol koosneb seega kahest osast: tähistavast (materiaalsest) ja tähistatavast (vaimsest). Selliste sümbolite näiteks on Kristuse tähendamissõnad, milles Taevariiki tähistab sinepiiva, haputaigen, pärl jms.. Pühakirja esemeline maailm on enamjaolt sümboolne. Pühakoda on kolmeosalise maailma sümbol: langenud (kiriku eeskoda), pääsemise teed käiva (kirikuruum) ja päästetud (altar) maailma. Vaimulike rõivad, viiruk, kellahelin ja ikoonid on samuti igavese elu sümbolid. Vaga Andrei Rubljovi ikoonil «Püha Kolmainus» on maja Isa sümbol, puu (ristipuu eelkuju) Poja sümbol ja mägi Püha Vaimu sümbol. Kiriku sümbolistlik maailmamõistmine vastandub nii mateeriat eitavale spiritualismile kui ka vaimsusetule pragmatismile. Pealegi välistab see ebajumalakummardamise, kuna ei mõista nähtavat (esemelist) mitte kui kummardamise objekti, vaid kui viidet nähtamatule kõrgemale reaalsusele. Pidevalt oma mõistust Jumala poole pöörav usuvägilane näeb kogu nähtavat maailma ümberringi kui sümbolistlikku teksti, mis jutustab nähtamatust maailmast.