Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Соборность

единство многих людей во Христе в сочетании с личной свободой каждого из них. Соборность, а не повиновение внешней власти – основной принцип Православия. Идея соборности полемична по отношению к католической авторитарности, протестантскому индивидуализму и безбожному коллективизму, отменяющему личную свободу. Понятие было разработано в 19-м в. русским философом-славянофилом А. Хомяковым (считавшим, что соборность не дана в реальности, но задана как идеал устройства общества) и стало основой славянофильского движения. Впоследствии (как всеединство) встречается у русских религиозных философов В. Соловьева, С. Трубецкого, С. Франка, о. П. Флоренского и др.

Kogulikkus

paljude inimest ühtsus Kristuses, mis on kooskõlas igaühe isikliku vabadusega. Just kogulikkus, aga mitte allumine välisele võimule, on õigeusu põhiprintsiip. Kogulikkuse idee on poleemiline katoliikliku autoritaarsuse, protestantliku individualismi ja isiklikku vabadust eitava jumalatu kollektivismi idee suhtes. Kogulikkuse mõiste töötas XIX sajandil välja vene filosoof ja slavofiil A. Homjakov (kes arvas, et kogulikkust pole tegelikkuses olemas, kuid esineb kui ühiskonnakorralduse ideaal) ja sai slavofiilide liikumise aluseks. Hiljem võib seda mõistet (kui kõigeühtsust) kohata ka teistel vene religioossetel filosoofidel – V. Solovjovil, S. Trubetskoil, S. Frankil, P. Florenskil jt..