Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Целибат

(лат. «неженатый») – диакон или священник, принявший священный сан в безбрачии. После этого он уже не может вступить в брак, оставаясь в сане. Отличается от монашествующих тем, что не дает монашеских обетов и принадлежит к белому духовенству. Традиция целибата является по преимуществу католической, в Православии практикуется сравнительно недавно. Обязательное безбрачие для всего католического духовенства, введенное папой Григорием 7 (11 в.) с целью воспрепятствовать передаче церковного имущества и должностей по наследству (вводилось одновременно с законами против симонии), неприемлемо в Православии, которое отличает служение белого духовенства от особого подвига монашества, включающего в себя обет безбрачия. На то, что безбрачие не может быть общим правилом, указывал Сам Христос: «Не все вмещают слово сие, но кому дано… Кто может вместить, да вместит» (Мф 19, 11-12).

Tsölibaatvaimulik

(ld. k. caelibatus < caelebs «abielutu») – diakon või preester, kes on abielutult vastu võtnud vaimuliku seisuse. Pärast seda ei saa ta enam abiellu astuda, jäädes seejuures vaimulikuks edasi. Erinevad mungaelupidajatest selle poolest, et ei anna mungatõotusi ning kuuluvad valge vaimulikkonna hulka. Tsölibaadi traditsioon on valdavalt katoliiklik, õigeusus on hakatud seda praktiseerima suhteliselt hiljuti. Kogu katoliku vaimulikkonnale kohustusliku abielutuse kehtestas paavst Gregorius VII (XI saj.), et takistada kirikuvarade ja -ametite edasiandmist pärilikul teel (viidi sisse üheaegselt simoonia-vastase seadusega). Abielutus on vastuvõetamatu õigeusule, mis teeb vahet valge vaimulikkonna teenimisel ja mungaelupidajate erilisel vaimulikul vägitööl, sisaldades ka abielutuse tõotust. Seda, et abielutus ei saa olla üldiseks reegliks, on öelnud Kristus ise: «Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. … Kes suudab taibata, taibaku!» (Mt 19, 11-12).