Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Церковь

1. В самом полном смысле это есть совокупность под единой Главой – Господом Иисусом Христом – Небесной торжествующей Церкви (Пресвятая Богородица, Ангельские силы и все святые) и Церкви земной, воинствующей, т.е. ведущей на земле брань с падшими духами. Церковь является телом Христовым, к которому принадлежат все живущие и усопшие христиане, истинно верующие во Христа и соединившиеся с Ним в таинстве Крещения.

2. Церковью называется также сообщество христиан, имеющее свою иерархическую и организационную структуру. В этом смысле слова существуют Автокефальные Православные Церкви, образующие единую Вселенскую Православную Церковь.

3. В самом узком и буквальном смысле церковью называется храм Божий (в этом случае слово «церковь» принято писать с маленькой буквы).

Kirik

1. Kõige täielikumas mõttes on see taevase, võidutseva Kiriku (Kõigepüham Jumalasünnitaja, inglid ja pühakud) ning maise, võitleva s. t. maa peal kurjade vaimudega võitlust pidava Kiriku ühiskogum ühtse Pea – Issanda Jeesuse Kristuse juhtimise all. Kirik on Kristuse ihu, millesse kuuluvad kõik elavad ja surnud kristlased, kes usuvad tõeliselt Kristusesse ja on ühinenud Temaga Ristimise sakramendi kaudu.

2. Kirikuks nimetatakse samuti kristlaste kogumit, millel on oma hierarhiline ja organisatoorne struktuur. Selles mõttes eksisteerivad Autokefaalsed Õigeusu Kirikud, mis moodustavas ühtse Kogumaapealse Kiriku.

3. Kõige kitsamas ja sõna-sõnalisemas tähenduses nimetatakse kirikuks Jumala pühakoda (sellisel juhul on kombeks kirjutada «kirik» väikese tähega).