MPEÕK esindaja võttis osa Vabariigi Valitsuse ja EKN ühiskomisjoni I istungist

9.04.2024 toimus Vabariigi Valitsuse 05.02.2024 korraldusega moodustatud Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahelise koostöö tõhustamiseks loodud valitsuskomisjoni esimene kogunemine.

Kohal olid erinevate ministeeriumite esindajad asekantsleri tasemel ja EKN liikmeskirikute esindajad. MPEÕK poolt oli esindajaks Tartu piiskop Daniel, MPEÕK Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop.

Eesistujateks olid siseminister Lauri Läänemets ja EKN president – EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühiskomisjoni ülesanneteks on:
1) viia ellu Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel 17. oktoobril 2002. a sõlmitud ühishuvide protokolli üldpõhimõtteid ja eesmärke;
2) aidata kaasa eri ministeeriumide ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel sõlmitud koostöökokkulepetes sätestatud eesmärkide elluviimisele ning elluviimist seirata;
3) leida riigi ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute päevakohastele konfessiooniülestele üksikprobleemidele lahendusi.

Esimese koosoleku peamine fookus oli komisjoni töökorralduse põhimõtete kujundamine ja kokku leppimine ning samuti oluliste koostöös lahendamist vajavate teemavaldkondade määratlemine.

Siseministeeriumi Usuasjade osakonna töötaja Ringo Ringvee andis ülevaate riigi ja Eesti Kirikute Nõukogu senise koostöö alustest. Peapiiskop Urmas Viilma meenutas ka EELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni, mis alustas tööd veel 1990-tel.

Lisaks päevakorrapunktidele andis siseminister Lauri Läänemets edasi ministeeriumipoolse nägemuse praegusest väga teravast olukorrast seoses patriarh Kirilli väljaütlemistega ja Üleilmsel Vene Rahvuslikul Kogul vastu võetud dokumendiga ja sellest tingitud teravast reaktsioonist Eesti ühiskonnas, mis on suunatud MPEÕK vastu. Piiskop Daniel Lepisk esitas kirikupoolse nägemuse sellest olukorrast ja selgitas, et Kirik ei ole mingilgi määral huvitatud vastasseisust, ta ei kanna edasi poliitilisi sõnumeid. MPEÕK Sinod on ametlikult oma seisukohta jaganud. Ning me loodame, et Kirik ja kogudused saavad takistamatult ja harjumuspäraselt oma tegevust jätkata.

Järgnevalt rääkisid nii ministeeriumite kui EKN liikmeskirikute esindajad senisest koostööst. ja oma ootused koostööle ning liikmeskirikud pakkusid lisaks omi võimalusi (laialdane koguduste võrgustik üle kogu maa) riigi ees seisvate küsimuste lahendamisel, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Lepiti kokku, et valitsuskomisjon võiks koguneda kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Ühel korral vaadeldakse siis möödunud aja ja ühiselt tehtu peale ning teisel korral arutletakse eelseisvate küsimuste üle. Eeldatavasti peaks sügisene kohtumine aset leidma oktoobris.