MPEÕK Sinodi 29.01.2024 otsus / Решение Синода ЭПЦ МП от 29.01.2024

Tallinna Aleksander Nevski katedraali kuplid | Купола Александро-Невского кафедрального собора

MPEÕK Sinodi liikmed kogunesid 29.01.2024.a. kirikuvalitsuse ruumides Tallinnas, Pikk 64-4 arutama Tallinna ja kogu Eesti metropoliidile Eugenile (Reshetnikovile) adresseeritud Politsei- ja piirivalveameti 18.01.2024.a. kirja, milles oli teatatud tema tähtajalise elamisloa pikendamisest keeldumise algatamisest. Olles analüüsinud selles dokumendis esitatud argumente, samuti siseminister Lauri Läänemetsa, Kaitsepolitsei peadirektori Margo Pallosoni ja Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Aru väljaütlemisi ajakirjanduses, jõudsid Sinodi liikmed arvamusele, et metropoliit Eugenile tähtajalise elamisloa keeldumise algatamise otsus on tehtud meie kirikuelu olulisi asjaolusid arvestamata.
Suhtudes mõistvalt ärevatesse meeleoludesse Eesti ühiskonnas, leidis MPEÕK Sinod siiski, et oleks kohane kutsuda nimetatud ametkondi üles objektiivsusele ja kaalutletusele lõpliku otsuse vastuvõtmisel.
Põhiseaduse paragrahv 9 ütleb, et “põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel”.
Pealetükkivus, millega metropoliit Eugenilt on nõutud oma sõjavastasuse selgepiirilisemat väljendamist; tema nende sõnade ignoreerimine, milles ta on väljendanud tsiviilobjektide pommitamise kuritegelikkust, oma üleüldist sõjavastasust ja igasuguste konfliktide rahumeelse lahendamise vajalikkust; samuti tema väljaütlemiste moonutatud tõlgendamine: kõik see on vastuolus põhiseaduse paragrahv 45-ga, mille järgi igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni ja ka paragrahv 41-ga, mille järgi igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.
MPEÕK Sinodi 06.10.2022.a. pöördumises on selgelt äratoodud põhjus, miks metropoliit Eugeni püüab olla äärmiselt ettevaatlik oma väljaütlemistes: “MPEÕK tegutseb paljurahvuselises ühiskonnas, kuhu kuuluvad erineva haridustasemega, eri kultuuride ja erinevate poliitiliste vaadetega inimesed.” Seoses ülalmainituga on meie Kiriku ülesanne hoida ära sellelt pinnalt kerkida võivad lõhenemised ja vastandumised.
Politsei- ja piirivalveameti võimalik keeldumine metropoliit Eugeni elamisloa pikendamisest võib kaasa tuua Kiriku lahusoleku oma ülemkarjasega ning tundub riigi lubamatu sekkumisena kirikuellu, mis on vastuolus südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadusega ning koondumis õigusega, mis on sätestatud põhiseaduse paragrahvides 40 ja 48.
Katsed rahustada ühiskonda väitega, et see otsus puudutab üksnes metropoliit Eugenit isiklikult ja ei puuduta MPEÕK-d tervikuna, ei vasta Kiriku olemusele. Pädevalt saab kirikuelu korralduse üle otsustada vaid ekklesioloogia ja kanoonilise õiguse põhjal.
Kirikuvõim põhineb kogulikkuse printsiibil, mis on kirikuelu läbiv printsiip kõigil kirikuelu tasanditel.
Kirikut juhitakse kogulikult, kuid kogulikkus sisaldab endas ka hierarhilist alget.
Vastavalt kristlikule õpetusele on Kiriku asutajaks Jumalinimene Jeesus Kristus, kes ühendas endas kolme teenimist: prohvetlikku, ülempreesterlikku ja kuninglikku. Siit tuleb ka kirikuvõimu spetsiifika, mis sisaldab õpetamise õigust (potestas magisterii), pühitsemise õigust (potestas ministerii) ja juhtimise õigust (potestas juridictionis). Nendes kolmes valdkonnas toimib apostlitelt päritud piiskopivõim kohaliku Kiriku piirides.
Kui õpetamise- ja juhtimise õigust saab tänu kaasaegsetele sidevahenditele teostada (küll teatud piirangutega) ka distantsilt, siis pühitsemise- ehk jumalateenimise õiguse teostamine nõuab piiskopi (ülemkarjase) füüsilist kohalolu enda kohaliku Kiriku territooriumil.
Euharistia (armulaua) sakrament on Kiriku sakrament, milles ilmutab ennast Kristuse Kiriku täius. Just siin on üldkiriklikust seisukohast ülemkarjase teenimise kõige olulisem aspekt, sest Kirik on Kristuse Ihu, jumalinimlik organism. Jättes kohaliku Kiriku ilma võimalusest ühineda kiriklikes sakramentides oma ülemkarjasega, võib riigivõim lõhkuda normaalset kirikuelu.
Siseministri poolt väljaöeldud tingimused MPEÕK juhi sobilikkusest piiravad avalikult vaimulikkonna ja ilmalike õigusi vabalt korraldada oma kirikuelu vastavalt oma usulistele veendumustele, usu- ja kõlbluse alustele, aga ka vastavalt kirikureeglitele, sealhulgas: valida oma Kiriku juhtkonda vastavalt oma kehtivale põhikirjale.
Valimised ja määramised peaksid Kirikus toimuma ilma väliste mõjutusteta. Kolmanda Kogumaapealse Kirikukogu 8. reegel ütleb: “…Et me ei kaotaks vähehaaval, märkamatult seda vabadust, mille on meile kinkinud oma vere kaudu meie Issand Jeesus Kristus, kõikide inimeste vabastaja”.
Pärast metropoliit Korneliuse (Jakobsi) siitilmast lahkumist 2018.a., oli ülempiiskop Eugeni meie Kiriku eestseisja üheks kandidaadiks. Vaba, salajase hääletuse kaudu valiti ta MPEÕK Täiskogul 29.05.2018 suure häälteenamusega MPEÕK eestseisjaks.
Vastavalt kanoonilisele õigusele laulatatakse ülemhingekarjane oma Kirikuga kogu eluks.
Seepärast taotleb MPEÕK Sinod Siseministeeriumilt oma eestseisja, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni (Reshetnikovi) elamisloa pikendamist.

————————

Члены Синода ЭПЦ МП, собравшись 29.01.2024 г. в помещении Церковного управления по адресу ул. Пикк 64/1–4, Таллин, обсудили письмо Департамента полиции и пограничной охраны (ДПП) от 18.01.2024 г. митр. Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову) о начале производства об отказе ему в продлении временного вида на жительство. Проанализировав содержащуюся в этом документе аргументацию, а также выступления в СМИ министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона и руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, члены Синода пришли к мнению, что начало производства об отказе митр. Евгению в продлении ВНЖ принято без учета существенных обстоятельств в жизни нашей Церкви.
Относясь с пониманием к тревожным настроениям в обществе Эстонии, Синод ЭПЦ МП счел возможным призвать эти ведомства проявить объективность и взвешенность при принятии окончательного решения.
В ст. 9 Конституции ЭР сказано, что «права, свободы и обязанности всех и каждого … распространяются в равной степени как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства».
Навязчивость, с которой митр. Евгению предъявлялись требования более четко обозначить свою антивоенную позицию, игнорирование сказанного им о преступности бомбардировок гражданских объектов, о неприятии войны как таковой и необходимости решать любые конфликты мирным путем, а также превратные интерпретации его высказываний – всё это противоречит ст. 45, согласно которой каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию, и ст. 41, согласно которой никого нельзя принуждать изменять свои мнения и убеждения.
В обращении Синода ЭПЦ МП от 06.10.2022 г. ясно изложена причина, по которой митр. Евгений старается быть крайне осторожным в своих высказываниях: «ЭПЦ МП действует в многонациональном обществе, которое включает людей разного уровня образования, культуры, различных политических взглядов». В связи с вышеизложенным задача нашей Церкви – не допустить, чтобы на этой почве возникали расколы и противостояния.
Возможный отказ ДПП митр. Евгению в продлении ВНЖ может повлечь за собой разлучение Церкви с ее архипастырем и станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим конституционные права на свободу совести и объединения, закрепленных в ст. 40 и ст. 48 Конституции ЭР.
Попытки успокоить общественность тем, что решение касается только митр. Евгения лично и не затрагивает ЭПЦ МП в целом, не соответствуют самой природе Церкви. Компетентно судить о том, что касается церковного устройства, можно только на основании экклесиологии (богословского учения о Церкви) и канонического права.
Власть в Церкви основывается на принципе соборности, который следует понимать как стержневой принцип организации церковной жизни на всех ее уровнях.
Церковь управляется соборно, а соборность включает в себя иерархическое начало.
Согласно христианскому учению, Основателем Церкви является Богочеловек Иисус Христос, сочетавший три служения: пророческое, первосвященническое и царское. Отсюда и специфика церковной власти, сочетающей право учения (potestas magisterii), право освящения (potestas ministerii) и право управления (potestas jurisdictionis). В этих трех аспектах в пределах местной Церкви осуществляется архипастырская власть, в полноте преемствующая апостольской.
Если права учения и управления благодаря современным средствам связи, пусть с некоторыми ограничениями, но все же могут осуществляться и дистанционно, то осуществление права освящения или богослужения требует физического присутствия архипастыря на территории своей местной Церкви.
Таинство Евхаристии – это таинство Церкви, в котором является полнота Церкви Христовой – именно этот аспект архипастырского служения наиболее существенен с общецерковной точки зрения, потому что Церковь – это Тело Христово, богочеловеческий организм. Лишая местную Церковь возможности единения со своим архипастырем в церковных Таинствах за богослужением, государственная власть может нарушить ее нормальную жизнь.
Высказанное министром внутренних дел условие приемлемости главы ЭПЦ МП открыто ограничивает право ее духовенства и мирян свободно устраивать церковную жизнь согласно своим религиозным убеждениям, основам веры и нравственности, а также церковным правилам, в частности – избирать священноначалие в соответствии со своим зарегистрированным и утвержденным в установленном законом порядке Уставом.
Избрания и назначения в Церкви должны происходить свободно от внешних влияний. «…Да не утратим, – как сказано в 8-м правиле III Вселенского Собора, – по малу, неприметно, той свободы, которую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков».
После кончины митр. Корнилия (Якобса) в 2018 г. архиеп. Евгений был одним из кандидатов на кафедру Предстоятеля. Путем свободного, тайного голосования на Соборе ЭПЦ МП, состоявшемся 29.05.2018 г., подавляющим большинством голосов он был избран Предстоятелем ЭПЦ МП.
Архипастырь, согласно каноническому праву, пожизненно венчается со своей Церковью.
Поэтому Синод ЭПЦ МП ходатайствует перед МВД ЭР о продлении вида на жительство для своего Предстоятеля – митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова).